Köp- och leveransvillkor för hyra av båtplats

Allmän information

 • Uthyrning i andrahand eller annat nyttjande av båtplats är ej tillåtet, om inget annat har avtalats mellan parterna.
 • Byte av båtplats sker i samråd med Kontaktcenter, Uddevalla Kommun. Vid byte till större båtplats debiteras hyresgästen mellanskillnaden för hela säsongen mellan befintlig och ny båtplats om inget annat har avtalats mellan parterna.
 • Hyresgästen skall följa allmänna och specifika villkor som är uppsatta i respektive hamn.

Betalning

 • Betalning sker enligt betalningsvillkor. I samband med betalning accepterar hyresgästen gällande hyresvillkor och blir bunden till dessa. Om betalning inte har inkommit senast på förfallodatum blir hyresavtalet per automatik uppsagt.
 • Betalning sker årsvis och avser säsongshyra av angiven båtplats för angiven båt under tidsperioden 15 april till 15 oktober om inget annat har avtalats mellan parterna.

Priser

 • Aktuella priser redovisas på hemsidan i bokningsdialogen. Om inget annat anges är samtliga priser i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Priserna gäller endast vid förhandsbokning av plats genom bokningsdialogen.

Ångerrätt och Uppsägning

 • Vid uppsägning från kund för hyrd båtplats under pågående säsong återbetalas ej och kund hyr platsen säsongen ut.
 • Eventuellt brott mot fakturavillkor, allmänna och specifika villkor eller instruktioner lämnade på platsen, utgör grund för uppsägning av hyresförhållandet. Båtplatsen skall därvid lämnas utan återbetalning av erlagd säsongshyra. Vite vid brott mot angivna avtalsvillkor motsvarar en säsongshyra.

Ordning

 • Hyregästen ansvarar för skador som uppstår i samband med påkörning av brygga.
 • Iakttagna skador på brygga eller andra missförhållanden ska anmälas till Kontaktcenter, Uddevalla kommun.
 • Redskap och utrustning får inte förvaras på bryggor. Inte heller får trappor, förvaringsboxar och andra arrangemang byggas på bryggor utan kommunens medgivande.
 • Båtar skall förtöjas väl och på så vis att de inte inkräktar på utrymmet vid närliggande platser.
 • För att undvika skador på bryggorna är det inte tillåtet att ha båt vid bryggplats efter säsong.
 • Hamnverksamheten i Uddevalla kommun äger rätt att med hänsyn till båts storlek, närliggande båtar och god ordning i hamnen, anvisa båtplatsinnehavaren annan båtplats även under upplåtelseperioden.
 • Med hänsyn till trafik, ordning eller förändringar i hamnen äger hamnverksamheten rätt att beordra förhalning och förflyttning av båt varvid det åligger båtägaren att åtlyda meddelad anvisning. Om båtägaren ej är anträffbar eller vägrar att förhala äger hamnverksamheten i Uddevalla Kommun rätt att utföra förhalningen på båtägarens bekostnad.

Landström

 • Uddevalla kommun har ett begränsat antal eluttag i flera av hamnarna. Nyttjandet av el är fritt men med vissa krav:
 • El till båten får endast vara ansluten när någon ur besättningen befinner sig i hamnområdet.
 • Ansvara för eventuella skador på annans egendom som kan härledas till felaktig elinkoppling.
 • Kontrollera båtens elsystem regelbundet så den följer elsäkerhetsföreskrifterna.
 • Endast använda lämpligt och oskadat elmaterial.
 • Anmäla uppmärksammade fel och brister till hamnavdelningen Uddevalla kommun.
 • Själv stänga av anläggningsdel som verkar farlig eller markera den med varningsanslag, om ansvarig inte kan nås.

Ansvar

 • Uddevalla kommun ansvarar under säsongen för bryggor, fästen och y-bommar som ägs av kommunen och upplåts till hyresgästen. Förutsättningen för kommunens ansvar är att båtplats inte nyttjas för större båt än vad platsen är avsedd för och vad som uppgivits i hyresavtalet.
 • Skyddet mot sjögång varierar vid de olika bryggplatserna, Uddevalla kommun ansvarar inte för skador till följd av sjögång eller överstänk.
 • Varje hyresgäst ska själv förvissa sig om att båten klarar de förhållanden som råder vid båtplatsen.
 • Uddevalla kommun ansvarar inte för skador vållade av andra båtar och inte heller för brand, stöld eller skadegörelse.
 • Båt som ligger vid bryggplats ska ha en gällande försäkring som omfattar båtansvarsförsäkring.

Kontakt & Reklamation

 • Våra kontaktuppgifter är:
 • Uddevalla Kommun
 • 451 81 Uddevalla
 • Organisationsnummer: 212000-1397

Vid frågor om villkoren, hör av dig till vårt kontaktcenter: kommunen@uddevalla.se
Uddevalla Kommun
Varvsgatan 1
451 81 Uddevalla
kommunen@uddevalla.se
Tillgänglighetsredogörelse

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se