Allmänna bestämmelser – Fasta båtplatser för Fritidsbåtar

Allmän information

 • Uthyrning i andrahand eller annat nyttjande av båtplats är ej tillåtet, om inget annat har avtalats mellan parterna.
 • Hyresgästen skall följa allmänna och specifika villkor som beskrivs nedan samt finns tillgängliga på kommunens hemsida för båtplatssystemet.

Betalning

 • Betalning sker enligt betalningsvillkor på kommunens hemsida för båtplatssystemet. I samband med betalning accepterar hyresgästen gällande hyresvillkor och blir bunden till dessa. Om betalning inte har inkommit senast på förfallodatum blir hyresavtalet per automatik uppsagt.
 • Betalning sker årsvis och avser säsongshyra av angiven båtplats för angiven båt under tidsperioden 15 april till 15 oktober om inget annat har avtalats mellan parterna.
 • Betalning sker på förhand för bokad plats om inget annat avtalats med kommunen.

Priser

 • Aktuella priser redovisas på hemsidan för båtplatssystemet. Om inget annat anges är samtliga priser i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Priserna gäller endast vid förhandsbokning av plats genom båtplatssystemet.
 • Halva kostnaden tas ut om bokning av plats i innevarande säsong sker från och med 1 augusti till och med 15 oktober. Detta sker automatiskt efter 1 augusti genom båtplatssystemet.
 • Respektive hamn har hantering av avfall med sortering. Toalettavfall hänvisas till tömningsstation i hamn Södra kajen. Kostnaden för detta inkluderas i priset för hyrd båtplats för alla hyrestagare oavsett om det nyttjas eller ej. Kostnaden går ej att förhandla bort.

Ångerrätt, Byte och Uppsägning

 • Vid uppsägning från kund för hyrd båtplats under pågående säsong återbetalas ej och kund hyr platsen säsongen ut.
 • Byte av båtplats sker i samråd med Kontaktcenter, Uddevalla Kommun. Vid byte till större båtplats debiteras hyresgästen mellanskillnaden för hela säsongen mellan befintlig och ny båtplats om inget annat har avtalats mellan parterna.
 • För byte under säsong återbetalas ej mellanskillnad om byte sker till plats med lägre avgift.
 • Eventuellt brott mot fakturavillkor, allmänna och specifika villkor eller instruktioner lämnade på platsen, utgör grund för uppsägning av hyresförhållandet. Båtplatsen skall därvid lämnas utan återbetalning av erlagd säsongshyra. Sanktionsavgift vid brott mot angivna avtalsvillkor motsvarar en säsongshyra.

Ordning

 • Hyresgästen ansvarar för skador som uppstår i samband med påkörning av brygga eller vid sådan förtöjning som kan härledas till skadan.
 • Iakttagna skador på brygga eller andra missförhållanden ska anmälas till Kontaktcenter, Uddevalla kommun.
 • Redskap och utrustning får inte förvaras på bryggor. Inte heller får trappor, förvaringsboxar och andra arrangemang byggas på bryggor utan kommunens skriftliga medgivande. Hyresgästen har bevisbörda på ett sådant medgivande.
 • Båtar skall förtöjas väl och på så vis att de inte inkräktar på utrymmet vid närliggande platser.
 • För att undvika skador på bryggorna är det inte tillåtet att ha båt vid båtplats utanför säsongsperioden.
 • Inga förtöjningstampar får finnas kvar vid båtplatserna utanför säsongsperioden. Förtöjningstampar som finns kvar på båtplatserna under denna period forslas bort av Gata- och Parkavdelningen.
 • Allt avfall som uppstår kring en hyrd båtplats ansvarar hyresgästen för. Sorterings och tömningsstationer finns hänvisade till i respektive hamn och på Uddevalla kommuns hemsida.
 • Gata- och Parkavdelningen i Uddevalla kommun äger rätt att med hänsyn till båts storlek, närliggande båtar och god ordning i hamnen, anvisa båtplatsinnehavaren annan båtplats även under upplåtelseperioden, regler kring byte gäller.
 • Med hänsyn till trafik, ordning eller förändringar i hamnen äger Gata- och Parkavdelningen rätt att beordra förhalning och förflyttning av båt varvid det åligger båtägaren att åtlyda meddelad anvisning. Om båtägaren ej är anträffbar eller vägrar att förhala äger Gata- och Parkavdelningen i Uddevalla Kommun rätt att utföra förhalningen på båtägarens bekostnad. Detta med stöd av Lag (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn.
 • Gata- och Parkavdelningen i Uddevalla kommun äger rätt att utbyta tidigare upplåten båtplats mot en ny båtplats om så krävs för till exempel underhåll eller reparation av bryggor. Regler kring byte gäller inte i detta syfte.
 • Sjösättning ramper finns vid Rödöns båthamn och Lövåskajen i Södra hamnen. Mollön har en ramp som är tillgänglig mellan datumen 21 augusti till 20 juni, stängd under sommaren. I Ljungskile finns sjösättning ramp via Ljungskile båtklubb mot betalning enligt deras avgifter.

Landström

 • Uddevalla kommun har ett begränsat antal eluttag i flera av hamnarna. Nyttjandet av el är fritt men med nedan krav:
 • El till båten får endast vara ansluten när någon ur besättningen befinner sig i hamnområdet.
 • Ansvara för eventuella skador på annans egendom som kan härledas till felaktig elektrisk inkoppling.
 • Kontrollera båtens elsystem regelbundet så den följer elsäkerhetsföreskrifterna.
 • Endast använda lämpligt och oskadat el material.
 • Anmäla uppmärksammade fel och brister till Gata- och Parkavdelningen Uddevalla kommun.
 • Själv stänga av anläggningsdel som verkar farlig eller markera den med varningsanslag, om ansvarig inte kan nås.
 • Gata- och Parkavdelningen i Uddevalla kommun äger rätten att avlägsna anslutna el uttag om inte båtägare eller annan ansvarig befinner sig inom hamnområdet.

Ansvar

 • Uddevalla kommun ansvarar under säsongen för bryggor, fästen och y-bommar som ägs av kommunen och upplåts till hyresgästen. Förutsättningen för kommunens ansvar är att båtplats inte nyttjas för större båt än vad platsen är avsedd för och vad som uppgivits i hyresavtalet.
 • Skyddet mot sjögång varierar vid de olika bryggplatserna, Uddevalla kommun ansvarar inte för skador till följd av sjögång eller överstänk.
 • Varje hyresgäst ska själv förvissa sig om att båten klarar de förhållanden som råder vid båtplatsen.
 • Uddevalla kommun ansvarar inte för skador vållade av andra båtar och inte heller för brand, stöld eller skadegörelse inkl skadedjur.
 • Båt som ligger vid bryggplats ska ha en gällande försäkring som omfattar båtansvarsförsäkring.

Kontakt & Reklamation

 • Våra kontaktuppgifter är:
 • Uddevalla Kommun
 • 451 81 Uddevalla
 • Organisationsnummer: 212000-1397

Vid frågor om villkoren, hör av dig till vårt kontaktcenter: kommunen@uddevalla.se
Uddevalla Kommun
Varvsgatan 1
451 81 Uddevalla
kommunen@uddevalla.se
Tillgänglighetsredogörelse

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se